Den selvejende institution katpod.dk

katpod.dk udgives af en selvejende institution med samme navn. Institutionen ledes af en bestyrelse, der p.t. har tre medlemmer: Frans Meyer, Per Meyer (næstformand) og Erling Tiedemann (formand).

Baggrund

Da Radio Vaticana blev åbnet i februar 1931, talte pave Pius XI, og han henviste blandt andet til det sted i Matthæus-evangeliet (10,27), hvor Jesus siger: "Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I prædike fra tagene." I det brev, han skrev om radiostationens åbning, understregede den daværende pave, at en kirke, der har fået til opgave at evangelisere hele verden, ikke kan tillade sig at lade en ny teknologi som radioen ubenyttet. Hvad Pius den XI dengang fremhævede om radioen, kan i vor tid uden videre overføres på Internet, og de tage, som Jesus talte om, befinder sig i dag - blandt andet - på nettet.

Tanken genfindes i Andet Vatikankoncils dekret om samfundets meddelelsesmidler, Inter mirifica, hvori det blandt andet hedder, at "blandt vor tids forunderlige tekniske opfindelser, som menneskets geni med Guds velsignelse har gjort med udgangspunkt i den skabte natur, er der nogle, Kirken byder særlig velkommen og viser speciel opmærksomhed. Det er de opfindelser, der stærkest appellerer til menneskeånden, og som har åbnet nye veje til så let som muligt at formidle nyheder, udveksle tanker og meddele undervisning af enhver art. De vigtigste af disse opfindelser er de forskellige tekniske hjælpemidler, der ifølge deres væsen ikke blot kan nå ud til det enkelte menneske, men også til masserne som sådanne og til samfundet i alle dets forgreninger og sætte dem i bevægelse. Dette gælder f.eks. presse, film, radio, tv og lignende, der derfor med rette kan kaldes for midlerne til social kommunikation eller samfundets meddelelsesmidler". At Andet Vatikankoncil ikke nævner Internettet, skyldes det simple faktum, at dette overhovedet ikke eksisterede i 1963.

I det sidste apostoliske brev, som pave Johannes Paul II nåede at skrive, finder han det 40 år efter koncilet aktuelt at overveje de udfordringer, som massekommunika-tionsmedierne udgør for Kirken. I brevet citerer han pave Paul VI, som sagde, at Kirken "måtte føle sig skyldig over for Herren, hvis den ikke brugte disse stærke kommunikationsmidler", og han fortsætter med at understrege, at Kirken ikke kun er kaldet til at bruge massemedierne til at udbrede evangeliet, men – i dag mere end nogensinde – til at integrere frelsens budskab i den "nye kultur", som de stærke massekommunikationsmidler skaber og udvikler. "Brugen af nutidens kommunikationstekniker og -teknologier er et integrerende element i Kirkens mission i det tredje årtusind", skrev pave Johannes Paul.

Johannes Paul slutter sit apostoliske brev med at pege på, at apostlen Paulus har et klart budskab til dem, der er engageret i massekommunikation: "Læg løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. [x] Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det".

Pave Johannes Paul henviser til, hvordan han fra sit pontifikats første dag har bragt verden budskabet "Vær ikke bange", og tilføjer: "Vær ikke bange for nye teknologier! De rangerer 'inter mirifica', mellem de forunderlige ting, som Gud har givet os som noget, vi kunne opdage og bruge til at gøre sandheden kendt med – herunder under sandheden om vor egen værdighed og om vor bestemmelse som Hans børn, arvinger til det evige Rige. Vær ikke bange for at komme til at være i modstrid med Verden! Jesus har forsikret os: 'Jeg har overvundet verden!' – Vær ikke bange, heller i for vor egen svaghed og uegnethed. Den guddommelige Mester sagde: 'Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende'.

Selv om en forberedende teknisk udvikling allerede et stykke tid havde været i gang, er det ingen overdrivelse at sige, at podcasting for alvor er slået igennem i tiden siden den 24. januar 2005, hvor pave Johannes Paul skrev sit apostolske brev. På udmærket vis beskriver Sofie von Hauch i en artikel i Katolsk Orientering /17/2005), hvordan denne nye teknologi også er under hastig indførelse i Kirken.

Fra sommerferien og indtil oktober 2005 havde Erling Tiedemann under teknisk rådgivning af Frans Meyer, der må betragtes som den egentlige initiativtager til katpod.dk, herunder haft et forsøgsprojekt kørende, baseret på såvel nye indslag som på genbrug af lydfiler fra udsendelserne Ved Dagens Begyndelse, som han har indtalt i tidligere år.

Der er nu gjort så mange forsøg med teknologien, at stifterkredsen i oktober 2005 har fundet, at tiden er inde til at tage initiativ til katolsk podcasting i Danmark.

 

Målsætning

katpod.dk har til formål at oprette og drive et dansk katolsk podcasting-site af samme navn på Internettet. Podcasting-sitets formål er at tjene evangeliets udbredelse gennem podcasting af informationer, kommentarer, anmeldelser, debatindlæg og lignende, der formidler et dansk katolsk menneske- og samfundssyn og katolsk tro og lære i overensstemmelse med Den hellige Skrift og Kirkens tradition således, som denne i nyere tid kommer til udtryk i Det andet Vatikankoncils tekster og i den fremstilling af tro og moral, som gives i Katekismus for den Katolske Kirke.

 

Organisation

De begrænsede personelle ressourcer gør det påkrævet at sigte på en enkel, men stabil struktur, der ikke kræver mere arbejde og flere møder etc. end højst nødvendigt. Podcasting-sitet bør derfor stort set være ledet af en bestyrelse, hvis medlemmer selv er med til at gøre arbejdet sammen med andre, der tilknyttes hertil.

Det er på denne baggrund valgt at etablere den civilretlige ramme i form af en selvejende institution med en bestyrelse på mindst tre, højst fem katolikker, der engagerer sig - og gennem en selvsupplerende mekanisme engageres - for fire år ad gangen. Under hensyn til Medieansvarslovens bestemmelser vil et af medlemmerne skulle påtage sig at være ansvarshavende redaktør.

 

Forholdet til Kirkeretten

Flere bestemmelser i Kirkeretten er taget i betragtning i forbindelse med oprettelsen af den selvejende institution og podcasting-sitet.

Iflg. can. 211 har alle Kristustroende både pligt og ret til at arbejde for, at budskabet om frelsen mere og mere når alle mennesker overalt og til alle tider.

Can. 215 giver de troende adgang til frit at oprette og lede sammenslutninger, som skal tjene bl.a. spirituelle formål, ligesom can. 216 anerkender de troendes ret til på eget initiativ at fremme og understøtte apostoliske aktiviteter, idet disse dog ikke kan gøre krav på betegnelsen "katolsk" uden den relevante kirkelige autoritets billigelse.

Stifterkredsen har på denne baggrund ikke indhentet nogen kirkelig godkendelse af deres initiativ, men har under hensyn til den afsluttende bemærkning i can. 216 holdt biskop Czeslaw Kozon underrettet med henblik på, at han kunne vurdere, om nogen form for stillingtagen fra hans side er fornøden.

 

Økonomi

katpod.dk forudsættes drevet på et så lavøkonomisk niveau som muligt. Dette baserer sig ikke alene på, at alt arbejde udføres af frivillige, men tillige på, at driftsudgifterne holdes på et minimum. Den årlige drift forventes at koste ca. 8000 kr., som forventes tilvejebragt ved frivillige bidrag og tilskud.

----